Z Math Book - eBook Daisy sound - Hitta läromedel (2023)

spara till lista spara till lista

Ljudbok Daisy

Läroboksfunktioner

alternativ kontrollmetod

  • Läromaterialet kan styras helt med fingrarna på pekskärmen.
  • Läromaterialet kan styras helt med musen.
  • Läroböcker kan styras helt med tangentbordet.

Mer information om alternativa bekämpningsmetoder

ljudinspelning

  • Hela texten kan läsas med mänsklig röst.
  • Läshastigheten kan justeras.

Mer om att spela in text

Utgivarens instruktioner

XYZ Mathematics Fourth Edition är peer-reviewed och baserad på den senaste forskningen. Självklart uppfyller den även kraven i Lgr11. Trots alla nyheter har vi givetvis behållit den stora fördelen med serien: man kan ha lektioner tillsammans samtidigt som alla jobbar på sin egen nivå. Varje sektion har nu fyra parallella nivåer. Vi samlar dessa nivåer i en bok varje år, även i bok 8 och 9.
Datans natur är mer mångsidig än någonsin. Mångfalden av problem gör att eleverna inte bara löser sina uppgifter mekaniskt. När eleverna kan motivera lösningar och förklara sina idéer stärks deras förståelse. Så det finns många diskussionsämnen i den nya versionen. Vi lyfter också tydligare fram matematiska begrepp då de ligger till grund för elevernas utveckling av matematikens språk. Texten har reviderats för elever som talar svenska som andraspråk.
Det är lätt att hålla ihop klasserna med XYZ. Eftersom modulerna består av fyra svårighetsnivåer kan varje elev utföra uppgifter som är lika utmanande för honom. Det betyder att du kan anpassa undervisningen utifrån dina elevers matematikkunskaper snarare än hur snabbt de arbetar. En av de stora fördelarna med begrepp i matteböcker är att eleverna kan arbeta på olika nivåer i olika avsnitt.
När klassen alltid samlas på samma plats har ni optimala förutsättningar för diskussioner och aktiviteter tillsammans. Att lyssna på hur andra tänker kring problem och lösningar kan leda till en djupare förståelse än att arbeta ensam, vilket har fått stor uppmärksamhet de senaste åren.
I denna fjärde upplaga är informationen ännu mer mångsidig. De växlar mellan färdighetsträning, kommunikation, laborationer, utredning, problemlösning och teman. På författarens hemsida www.matematikbokenxyz.se finns ytterligare material och specifika tips, samt råd om hur man kan använda e-lärande mer i klassrummet m.m.
De sex kapitlen i boken är uppbyggda enligt följande:
Målsida - Här beskrivs de färdigheter och innehåll som eleverna har möjlighet att utveckla i kapitlet.
Aktiviteter - introducera flera moduler och lyft fram centrala begrepp. Det är oftast praktiska uppgifter som behöver lösas i par eller i grupp.
Genomgångar och exempel – I början av varje avsnitt finns en genomgång med tydliga exempel på hur man löser den aktuella domänuppgiften.
Fyra nivåer av uppdrag - nivå ett uppdrag är lätta, medan nivå fyra uppdrag erbjuder allvarliga utmaningar.
Talförnimmelse och mental aritmetik - grundläggande matematikundervisning. Det påminner en del om det nationella provet.
Mät och bli överraskad – Spännande uträkningar från vardagen kräver precision då svaren ofta är oväntade.
Resonemang och utveckling - Uppgifter av forskningskaraktär. Det börjar med några enklare uppgifter och blir mer utmanande mot slutet. Det påminner en del om det nationella provet.
Känner du till dessa begrepp? – Ett bra tillfälle för eleverna att reflektera över om de förstår det centrala begreppet.
Kan du förklara - Här syftar eleverna till att öva på att förklara och använda begrepp för att para ihop lösa uppgifter.
Sammanfattning − De viktigaste begreppen och formlerna i detta kapitel är samlade i tabellform.
Blandade uppdrag - Blandade revisioner av alla delar av kapitlet.
Diagnos - Samordna för att synliggöra graden av kunskapsutveckling hos elever.
Öva mer eller ämnen - Eleverna går vidare till ett av stegen baserat på diagnosen. Ämnet påminner om en del av det nationella provet.
Problemlösning - uppgifter som inte kräver en formell lösning utan är utformade för att stimulera kreativitet och samarbete.
I slutet av boken har varje kapitel fyra hemuppgifter. Uppgifterna innehåller information för det aktuella kapitlet, men även upprepad information för tidigare kapitel. I den nya versionen innehåller varje lektion en diskussionsuppgift som vi hoppas att eleverna ska kunna genomföra, till exempel föräldrar. Liksom i tidigare upplagor avslutas varje lektion med en veckas fråga.
utmaning
Varje klass har elever som har exceptionellt välutvecklade förmågor i matematik. Utmaningar är ett nytt element i XYZ-serien som erbjuder expansion och djup av innehåll. Varje lektion har en utmaningsbok, och varje kapitel har en motsvarande kärnbok.
Bland utmaningarna är:
- Målsida med färdigheter och koncept
- förnya
- Typexempel
- Information om forskningens art
- många problem att lösa
- ledtrådar och förslag till lösningar
halvbas
Elever som är svaga i matematik eller på annat sätt har luckor i sina kunskaper kan behöva lite lättare uppgifter innan de börjar arbeta med kärnböckerna. Det är därför det finns grundläggande föreläsningsanteckningar för varje årskurs i matteboken. Kärnhandboken täcker kärninnehållet som eleverna bör behärska innan de börjar läsa Core Handbook. Broschyrens kapitel är exakt parallella med kapitlen i huvudboken. Detta gör det lättare för eleverna att gå vidare till svårare uppgifter efter att ha repeterat grunderna. För att göra det så enkelt som möjligt finns det bredvid uppgifterna i häftet ytor att rita på och streck för att skriva ner svaren.
lärarhandledning
Lärarhandledningen är ditt stöd för att använda matteböcker i din undervisning. Den här matematikboken passar för förskola till och med 9:e klass. Din lärarhandledning innehåller metodik och undervisningstekniker för alla delar av läroboken. Det finns också ett stort antal papperskopior och material för olika former av bedömning och utvärdering.
LänkEn – från årskurs 9 till årskurs 1
LänkEn är skriven för elever som riskerar att inte nå E-nivå i årskurs 9. Den är också tillgänglig för de studenter som vill genomgå grundläggande utbildning inför det nationella provet. Kapitlen i denna bok är organiserade efter det centrala innehållet i den grundläggande matematikläroplanen.
1. Förståelse och användning av tal
2. Algebra
3. Geometri
4. Sannolikhet och statistik
5. Logga in och ändra
6. Problemlösning
I varje kapitel finns övningar som tränar fem matematiska färdigheter:
- Förmåga att lösa problem
- konceptuell förmåga
- metod
- resonemangsförmåga
- Kommunikationsfärdigheter
Vart och ett av kapitlen inleds med en beskrivning av målet och en initial diagnos. För varje uppgift i den initiala diagnosen hänvisas till en lämplig utbildningsuppgift.
Boken innehåller en nedladdningsbar lärarhandledning med diagnostik, kompletterande arbetsblad och testberäkningar. LänkEn erbjuder även e-böcker, som är elektroniska böcker med interaktiva verktyg.
frågebok
I problemböcker lär sig eleverna olika strategier för att lösa problem. I det första kapitlet övas strategier. "Rita en bild", "Gissa", "Gör en tabell", "Rita en bild", "Steg för steg", "Tänk logiskt", "Hitta mönster" och "Använd x och y".
I det andra kapitlet blandas 100 problem och eleverna kan välja sina egna lösningsstrategier. Förutom resultat finns förslag på lösningar på de flesta uppgifter.
lat hund
Lathunden är en fristående samling av exempel och formler som täcker de flesta av de begrepp och metoder som man stötte på före grundskoleklass 9. Detta är en värdefull hjälp, t.ex. läxa. Den här informationen är också till för föräldrar som vill ha en snabb överblick över matematiken deras elever hanterar. Lazy Dog kan användas oberoende av sin egen lärobok i matematik.

Tidigare utgåvor finns fortfarande att köpa så länge lagret räcker.

Om författaren
Lennart Undvall har varit gymnasielärare i matematik och fysik i cirka 40 år. Han har arbetat inom utbildning och lärarutbildning och belönades med Ingvar Lindqvistpriset för sitt arbete med Science Profiles i St. Louis. Illian, Westeros. Lennart har under sin tjänstgöring varit verksam med att skriva läromedel.
Kristina Johnson har undervisat i matematik och naturvetenskap på gymnasiet sedan 1995. Hon arbetar på Bergtorpsskolan som har vunnit flera priser för sitt genomgående högkvalitativa arbete. De arbetade bland annat med att ta fram formativa bedömningsverktyg, där Kristina varit med. Kristina har varit en bidragande författare på Math XYZ sedan 2006.
Conny Welén är gymnasielärare i matematik och naturvetenskap och utvecklare av webbapplikationer i matematik. Han har lång erfarenhet av att utveckla läroböcker i matematik, fysik och kemi för mellan- och gymnasieskolor. Det här är första gången Conny är författare till Mathematics Book XYZ.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 10/17/2023

Views: 6339

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.