Beta Facit Math Book av Christina Melin - LitteraturMagazinet (2023)

Beta Facit Math Book av Christina Melin - LitteraturMagazinet (1)

Glansholms Bokhandel och Antikviteter

Letar du efter Christina Melins "Beta Facit Math Book"? Du kan sluta leta.Våra arkeologer hjälper digletar efter en bok- utan extra kostnad - och levereras direkt till din brevlåda.

Information från förlaget

avChristina Merlin,conny welllon,Jenny Ole,christina johnson,Leonard Windwall

Beta Facit Math Book av Christina Melin - LitteraturMagazinet (3)

Bok-
Kampanjmöte:
Producerad av Matematikboken Beta
författare-
Kampanjmöte:
Christina Merlin
Beta Facit Math Book av Christina Melin - LitteraturMagazinet (4)

Den senaste forskningen om mogna förpackningar
Ny läroplan, nya kunskapskrav och betyg för sjätte klass. Sveriges största och mest kompletta matteserie i grundskolan följer med genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9.
Matematisk modell alfa, beta, gamma
Nu har matteboken uppdaterats till den nya läroplanen för Lgr 11 och har döpts om till Alfa Math Book på 4:e året, Beta på 5:e året och Gamma på 6:e året.

Läs mer
undervisningshänsyn
Eleverna ska resonera och diskutera matematik. Eleverna utvecklar matematiska förmågor genom uppgifter som leder till faktakunskap, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska fenomen.
Den här matematikboken är byggd på solida vetenskapliga grunder. Den har granskats av matematikpedagogiska forskare och lär endast ut de beräkningsstrategier som identifierats som de mest framgångsrika i TIMSS-analysen.
Genom denna matematikbok hoppas vi kunna ge en beprövad pedagogik baserad på den vägledande principen att eleverna ska utveckla sina matematiska färdigheter baserat på fakta, förståelse och analys. En bok som inspirerar elevernas nyfikenhet och kreativitet!
komponent
Denna matematikbok är den största och mest kompletta matematikserien i Sverige. Består av:
ALPHA, BETA, GAMMA nyckelmanual. Grundboken är en lärobok som täcker höst- och vårterminerna. Primern är indelad i sex kapitel och tre svårighetsgrader. Gamma Grundbok (Åk 6) har fyra svårighetsgrader och resultaten finns på baksidan av boken. Det sista kapitlet (kapitel 6) upprepar ögonblicken från Alpha, Beta, Gamma - med ett öga mot framtiden. Läs mer om kärnböckerna under layoutrubriken nedan.
En bok/B-bok. Böcker A och B är förkortade versioner av kärnböckerna som eleverna kan skriva direkt på.
Grundläggande bibliotek. Fundamentals-häftet följer arbetsflödet i Fundamentals-häftet, vilket ger eleverna möjlighet att upprepa avsnitt som de missat innan de börjar mäta en nivå i Fundamentals-häftet.
utmaning. Innehållet i Utmaningen följer läroboken, vilket är en utvidgning och fördjupning av läroboken. Sidorna de är lämpliga för framgår tydligt av starthandboken.
Lärarmanual. Lärarhandledningen innehåller välorganiserade instruktioner och specifika lektionsförslag. Det finns också många fotokopierade dokument och resultat för diagnostik och testning. Lärarhandledningen innehåller också en CD med allt reproducerbart material som du kan skriva ut. Diagnostik, tester och prover finns tillgängliga som redigerbara word-filer.
mattemotor. Math Machine Ge dina elever möjlighet att öva med vårt interaktiva verktyg, Liber's Math Machine. Du hittar den på www.liber.se/mattemaskin.
Sammanfattningsvis. Slutsatser till kärnböckerna kan köpas i förpackningar om 5. För böcker A och B och kärnhäftet finns en sammanfattning tillgänglig för gratis nedladdning. Slutsatsen på utmaningen finns i broschyren.
protokoll
Kärnboken har sex kapitel och tre svårighetsgrader (i Gamma finns det fyra nivåer):
Varje kapitel inleds med en kort objektiv beskrivning för eleverna.
Alla kapitel innehåller tydliga exempel och förklaringar på vad man ska lära sig och uppgifter för tre nivåer: Nivå 1 (enklast), Nivå 2 (för de flesta elever) och Nivå 3 (svårast). Alla nivåer utvecklar elevernas evidensbas, matematiska förståelse och analytiska färdigheter.
I slutet av varje nivå finns ett par stycken för reflektion och diskussion.
Varje kapitel har laboratorieverksamhet. Allt detta för att stimulera elevernas nyfikenhet och för att konkretisera innehållet i enheten där verksamheten är förlagd.
Kapitlet avslutas med diagnostik och för den som behöver det kan fler uppgifter tränas. Du kan direkt se vilka avsnitt dina elever behöver träna på. Elever som klarar diagnosen kommer att arbeta på djupet.
Alla kapitel har även Tänk och Räkna avsnitt, känner du till dessa begrepp? och "Kan du förklara?"
innehåll
Se provningen!
Mattebok F-9
Den här matteboken har länge varit en populär serie i matematiksamhället, med gemensam grund för förskolan till och med 9:e klass.

Om författaren
Lennart Undvall har varit gymnasielärare i matematik och fysik i cirka 40 år. Han har arbetat inom utbildning och lärarutbildning och belönades med Ingvar Lindqvistpriset för sitt arbete med Science Profiles i St. Louis. Illian, Westeros. Lennart har under sin tjänstgöring varit verksam med att skriva läromedel.
Christina Melin har varit gymnasielärare i cirka 30 år och arbetar idag i Uppsala.
Jenny Ollén har varit 1-7 (mån/kväll) lärare i ca 10 år och arbetar för närvarande i Eskilstuna

Version

söm

Utgivare:Lieber

Lagerstatus:det är definitivt över

Den senaste forskningen om mogna förpackningar
Ny läroplan, nya kunskapskrav och betyg för sjätte klass. Sveriges största och mest kompletta matteserie i grundskolan följer med genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9.
Matematisk modell alfa, beta, gamma
Matematikböckerna uppdaterade i förhållande till Lgr11-läroplanen har fått nya titlar: Mattebok Alfa för årskurs 4, Beta för årskurs 5 och Gamma för årskurs 6.

Den senaste forskningen om mogna förpackningar
Ny läroplan, nya kunskapskrav och betyg för sjätte klass. Sveriges största och mest kompletta matteserie i grundskolan följer med genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9.
Matematisk modell alfa, beta, gamma
Matematikböckerna uppdaterade i förhållande till Lgr11-läroplanen har fått nya titlar: Mattebok Alfa för årskurs 4, Beta för årskurs 5 och Gamma för årskurs 6.

Läs mer
undervisningshänsyn
Eleverna ska resonera och diskutera matematik. Eleverna utvecklar matematiska förmågor genom uppgifter som leder till faktakunskap, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska fenomen.
Den här matematikboken är byggd på solida vetenskapliga grunder. Den har granskats av matematikpedagogiska forskare och lär endast ut de beräkningsstrategier som identifierats som de mest framgångsrika i TIMSS-analysen.
Genom denna matematikbok hoppas vi kunna ge en beprövad pedagogik baserad på den vägledande principen att eleverna ska utveckla sina matematiska färdigheter baserat på fakta, förståelse och analys. En bok som inspirerar elevernas nyfikenhet och kreativitet!
komponent
Denna matematikbok är den största och mest kompletta matematikserien i Sverige. Består av:
ALPHA, BETA, GAMMA nyckelmanual. Grundboken är en lärobok som täcker höst- och vårterminerna. Primern är indelad i sex kapitel och tre svårighetsgrader. Gamma Grundbok (Åk 6) har fyra svårighetsgrader och resultaten finns på baksidan av boken. Det sista kapitlet (kapitel 6) upprepar ögonblicken från Alpha, Beta, Gamma - med ett öga mot framtiden. Läs mer om kärnböckerna under layoutrubriken nedan.
En bok/B-bok. Bok A och B är förkortade versioner av kärnböckerna som eleverna kan skriva direkt på.
Grundläggande bibliotek. Fundamentals-häftet följer arbetsflödet i Fundamentals-häftet, vilket ger eleverna möjlighet att upprepa avsnitt som de missat innan de börjar mäta en nivå i Fundamentals-häftet.
utmaning. Innehållet i Utmaningen följer läroboken, vilket är en utvidgning och fördjupning av läroboken. Sidorna de är lämpliga för framgår tydligt av starthandboken.
Lärarmanual. Lärarhandledningen innehåller välorganiserade instruktioner och specifika lektionsförslag. Det finns också många fotokopierade dokument och resultat för diagnostik och testning. Lärarhandledningen innehåller också en CD med allt reproducerbart material som du kan skriva ut. Diagnostik, tester och prover finns tillgängliga som redigerbara word-filer.
mattemotor. Math Machine Ge dina elever möjlighet att öva med vårt interaktiva verktyg, Liber's Math Machine. Du hittar den på www.liber.se/mattemaskin.
Sammanfattningsvis. Slutsatsen av Alfa- och Beta-kärnböckerna kan köpas. I Gamma-läroboken finns resultaten längst bak i läroboken. Resultaten för kärnböckerna finns även tillgängliga för motsvarande böcker A och B. Alla tre Bashhäfte-slutsatserna finns tillgängliga för gratis nedladdning. Slutsatsen på utmaningen finns i broschyren.
protokoll
Kärnboken har sex kapitel och tre svårighetsgrader (i Gamma finns det fyra nivåer):
Varje kapitel inleds med en kort objektiv beskrivning för eleverna.
Alla kapitel innehåller tydliga exempel och förklaringar på vad man ska lära sig och tre nivåer av uppgifter: Nivå 1 (enklast), Nivå 2 (för de flesta elever) och Nivå 3 (svårast). Alla nivåer utvecklar elevernas evidensbas, matematiska förståelse och analytiska färdigheter.
I slutet av varje nivå finns ett par stycken för reflektion och diskussion.
Varje kapitel har laboratorieverksamhet. Allt detta för att stimulera elevernas nyfikenhet och för att konkretisera innehållet i enheten där verksamheten är förlagd.
Kapitlet avslutas med diagnostik och för den som behöver det kan fler uppgifter tränas. Du kan direkt se vilka avsnitt dina elever behöver träna på. Elever som klarar diagnosen kommer att arbeta på djupet.
Alla kapitel har även Tänk och Räkna avsnitt, känner du till dessa begrepp? och "Kan du förklara?"
innehåll- Titta på provningen!
Mattebok F-9
Den här matteboken har länge varit en populär serie i matematiksamhället, med gemensam grund för förskolan till och med 9:e klass. Tidigare utgåvor finns att köpa så länge lagret räcker.

Om författaren
Lennart Undvall har varit gymnasielärare i matematik och fysik i cirka 40 år. Han har arbetat inom utbildning och lärarutbildning och belönades med Ingvar Lindqvistpriset för sitt arbete med Science Profiles i St. Louis. Illian, Westeros. Lennart har under sin tjänstgöring varit verksam med att skriva läromedel.
Christina Melin har varit gymnasielärare i cirka 30 år och arbetar idag i Uppsala.
Jenny Ollén har varit 1-7 (mån/kväll) lärare i ca 10 år och arbetar för närvarande i Eskilstuna

Releasedatum: 20120912

9789147102587


Böcker: 197566

Beta Facit Math Book av Christina Melin - LitteraturMagazinet (5)rapportera textfel

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 10/05/2023

Views: 6341

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.